INDEX

 CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

 ARTICLE 1. OBJECTE

 ARTICLE 2 . ÀMBIT D’APLICACIÓ

 CAPÍTOL SEGON. COMPOSICIÓ DEL REGLAMENT INTERN

 ARTICLE 3. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DEL REGLAMENT

 ARTICLE 4. ACCESSOS A L’ÀREA, CONTROL D’ACCESSOS.

 PUNT PRIMER. ACCESSOS A L’ÀREA DE TRIAL I ZONA D’APARCAMENT.

  • PUNT SEGON. CONTROL D’ACCESSOS.
  • PUNT TERCER. CONDUCTA EN INSTAL·LACIONS I ZONA APARCAMENT.

 ARTICLE 5. IDENTIFICACIÓ SOCIS, ALTES ANUALS I USUARIS PUNTUALS.

 ARTICLE 6. ASSEGURANÇES

 ARTICLE 7. EQUIPAMENT OBLIGATORI PER A PILOTS.

 ARTICLE 8. DISPOSITIUS DE SEGURETAT OBLIGATORIS PER A MOTOS.

 ARTICLE 9. ZONES DE TRIAL. ZONES EXCLOSES PER A LA PRÀCTICA DEL TRIAL.

 ARTICLE 10.  NORMES DE CONDUCTA EN LES ZONES DE TRIAL.

 ARTICLE 11. ACOMPAÑAMENT DE FAMILIARS, PERSONES AL·LIENES I MASCOTES.

 ARTICLE 12. IDENTIFICACIÓ DE MOTOS PER USUARI.

 ARTICLE 13. PROVES SONOMÈTRIQUES I D’EMISSIONS.

 ARTICLE 14. IDENTIFICACIÓ DE TALLERS I EMPRESES AMB NEGOCIS VINCULATS A L’ESPAI DEL CLUB O AL SEU FONS DE COMERÇ.

 ARTICLE 15. SANCIONS.

 CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 ARTICLE 1. OBJECTE

 Aquest Reglament de Règim Intern té per objecte, en benefici de tots els socis del Moto Club, plasmar diferents normes organitzatives, de funcionament i de conductes del Moto Club, tot per generar un marc de respecte al seu ideari, a les normes de conducta i el marc legal al que el Moto Club s’ha d’acollir i respectar sense excepcions, sent per tant, una obligació inherent a tots i cadascú dels socis i usuaris.

 Per això, qualsevol recomanació, norma o actuació que pugui néixer del present reglament o qualsevol de les persones autoritzades en el mateix només tindran com a finalitat donar compliment a aquest reglament i a la legalitat que el Moto Club ha de respectar.

 ARTICLE 2. ÁMBIT D’APLICACIÓ

 El present Reglament serà d’aplicació als següents àmbits:

 a) Socis amb abonament anual

 a.1. S’entenen com a tal cadascuna de les persones que es donin o renovin la seva condició de soci permanent al Moto Club per una anualitat.

 a.2. Els socis abonats hauran de donar compliment i respecte a aquest Reglament Intern, en aquest sentit la seva acceptació condicionarà la validació com a socis abonats. El Reglament serà notificat sota les condicions enumerades en l’article 3 del present Reglament.

 b) Usuaris amb abonaments diaris.

 b.1. S’entenen com a tal cadascuna de les persones que, puntualment, fessin un abonament per un dia per gaudir i utilitzar les instal·lacions del Moto Club.

 b.2. Els usuaris que, per una abonament diari, vulguin fer us de les instal·lacions de l’àrea del Moto Club hauran d’acceptar expressament el contingut d’aquest Reglament Intern, aquesta acceptació es generarà en el moment de fer el pagament de l’abonament a les oficines del Moto Club.

 c) Persones autoritzades pel Moto Club.

 c.1. S’entenen com a persones autoritzades aquelles a les que el Moto Club, els atorgui la possibilitat de donar ús de les instal·lacions de l’àrea de Trial en base a condicions expressament pactades. A títol d’exemple, Pilots professionals, particulars i persones acompanyants a socis o usuaris amb forfaits o abonaments puntuals.

 d) Instal·lacions i espais del Moto Club: 

 d.1. Es consideraran com a tals totes les instal·lacions, locals, espais, perímetres, camins i zones per a la pràctica de trial.

 A tal efecte l’incompliment del contingut del present reglament, per part de les persones anteriorment enumerades,  podrà comportar a la persona directament responsable l’aplicació de les recomanacions i  o bé sancions, si així s’entén pels responsables del Moto Club, de les Sancions previstes en el present reglament.

 CAPÍTOL SEGON.- COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA  

 La Junta Directiva i persones autoritzades per aquesta Junta, son els responsables de vetllar per el compliment del present reglament.

 ARTICLE 3. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

 1)La Junta Directiva del Moto Club vetllarà per que totes les activitats dutes a terme dins l’Àrea de trial es duguin a terme en estricte compliment de la legislació vigent, al seu ideari i el present reglament.

 1.2 PERSONES AUTORITZADES 

 S’entendrà com a persones autoritzades totes aquelles a les que la Junta Directiva atorgui la responsabilitat de dur a terme un control i compliment de la normativa continguda en el present Reglament Intern.

 Evidentment totes aquestes persones seran acreditades i, a tal efecte, seran el punt de contacte principal amb el Moto Club i les seves normes, en aquest cas, de conducta i de reglament intern dels socis.

 En el mateix sentit les persones autoritzades tindran plena facultat per fer les recomanacions, advertències o comunicacions que siguin necessàries i els socis hauran de tractar amb respecte al personal autoritzat, en tot moment.

 1.3. COMUNICACIÓ DEL REGLAMENT

 El present Reglament Intern serà publicat a la web del Moto Club i enviat per correu electrònic als socis del Club.

 En relació als socis la seva acceptació condicionarà la validació de la seva condició de soci anual.

 En quant a la resta d’usuaris s’entendrà aplicat tant a la validació del abonament puntual i pel fet d’estar publicat a la web del Moto Club.

 ARTICLE 4. ACCESSOS A L’ÀREA. CONTROL D’ACCESSOS.

 PUNT. 1 ACCESSOS A L’ÀREA DE TRIAL I ZONA D’APARCAMENT.

 L’accés i la sortida de l’Àrea de Trial s’efectuarà per l’entrada a la Finca de Can Teià, respectant-se en tot cas els límits de velocitat establerts i amb la màxima prudència amb respecte a la resta d’usuaris. La sortida de l’àrea s’haurà de dur a terme de la mateixa manera i utilitzant els accessos habilitats a l’efecte.

 L’accés a l’Àrea només es podrà dur a terme dins els Horaris indicats en el present Reglament que son:

 Horari d’Estiu:

 De dilluns a diumenge de 9:00 a 21:00 hores del vespre, sempre en horari diürn.

 Horari d’Hivern:

 De dilluns a diumenge de 9:00 a 19:00 hores del vespre i sempre en horari diürn.

 S’entén per horari diürn que sigui de dia.

 A tal efecte queda expressament prohibit accedir a l’àrea i fer trial fora dels horaris regulats.

 PUNT. 2 CONTROL D’ACCESSOS

 El control d’accessos es durà a terme per part del personal autoritzat pel Moto Club, les instruccions, recomanacions o ordres que es puguin donar per part d’aquests controladors i personal autoritzat hauran de ser atesos i acomplerts sense excepció per qualsevol soci, usuari o persona regulada en el present reglament.

 Queda totalment prohibit l’accés o ús de l’àrea de trial per persones alienes al Moto Club, entenent-se com a tal, persones no abonades, que no siguin socis,  ni amb abonament puntual o autorització expressa del Moto Club. La detecció de l’accés a l’àrea per una persona no autoritzada comportarà la immediata expulsió.

 El Moto Club es reserva la facultat i dret de poder instal·lar en els accessos a l’àrea mesures de control i restricció d’accés a persones no autoritzades.

 PUNT. 3 CONDUCTA EN INSTAL·LACIONS I ZONA D’APARCAMENT

 Apartat Primer.

 Tots els socis, usuaris i persones regulades en aquest reglament hauran de tenir cura i ple respecte a totes i cadascuna de les instal·lacions del Moto Club, el control d’aquest ús serà del personal d’accessos i controladors autoritzats pel Moto Club.

 La vulneració d’aquest extrem podrà tenir com a conseqüència la recomanació o imposició de sanció per part del Moto Club a través dels controladors d’accessos i personal autoritzat pel Moto Club de les sancions previstes en el present Reglament.

 La zona d’aparcament serà la habilitada i senyalitzada a l’efecte. Aquesta zona serà la única on es puguin estacionar els vehicles dels socis del Moto Club, qualsevol altre zona que no estigui habilitada o expressament autoritzada no podrà ser utilitzada com aparcament, ni tant sols per curts períodes de temps. En tot cas les persones autoritzades com a controladors de l’àrea i dels accessos, podran demanar la retirada del vehicle.

 En el cas de no accedir-se a retirar el vehicle es podrà a dur a terme una recomanació i si es persisteix en l’actitud de no retirar el vehicle la imposició de les sancions previstes en els Capítols relacionats amb sancions del present Reglament.

 Apartat Segon.  NORMES D’UTILITZACIÓ DE L’APARCAMENT

 Com s’ha indicat en l’apartat anterior l’aparcament haurà de ser utilitzat com a tal, no s’hi permet cap altre activitat que estacionar els vehicles, descarregar i carregar motos, preparar-se, canviar-se i disposar-se a engegar les motos per a dirigir-se a les zones habilitades dins el perímetre del Moto Club.

 En el cas de dur-se a terme el repostatge de carburants, engreixament de cadenes o altres elements a la moto,  s’haurà de fer amb la màxima cura i sense vesar líquids al terra, en tot cas serà obligat la utilització de  fora recomanable utilitzar mantes protectores a terra per evitar el filtratge de líquids al terreny. D’aquest element se’n reserva la facultat el Moto Club de poder-ne obligar el seu ús.

 Per tant no es podrà efectuar cap mena de reparació que pugui comportar el vessament de residus dins l’Àrea de Trial i, en tot cas, el Club habilitarà un espai fora de la mateixa per a poder-les dur a terme.

 Amb això es significa que no es podrà fer cap exercici de escalfament amb les motos a aquesta zona d’estacionament, deixar les motos al ralentí en excés temps ja que produeix molèsties al veïnat més proper i a més son conductes que podrien determinar la infracció de la normativa mediambiental que el Moto Club ha d’acomplir i respectar sense excepcions.

 També queda expressament prohibit circular amb moto per la zona d’aparcament a velocitat superior al límit autoritzat i sense tenir cura de l’entorn, aquesta actitud podrà ser sancionada pel Moto Club en base a les regles incorporades al present reglament.

 ARTICLE 5. IDENTIFICACIÓ SOCIS, ALTES ANUALS, USUARIS PUNTUALS.

 Tots els socis y usuaris puntuals del Moto Club hauran de facilitar les dades expressades més a vall, per entendre’s del tot necessàries de cara al correcte funcionament, identificació i gestions de l’assegurança.

 Apartat 1. Altes soci Anual

 Per a dur a terme l’alta o renovació de soci anual amb el Moto Cub haurà de facilitar les dades de renovació a les oficines del Moto Club. Amb aquesta alta també es durà a terme una fotografia identificativa del soci. Les dades a facilitar hauran de ser:

 Nom i cognoms.

 Domicili.

 Document Nacional d’Identitat.

 Telèfon de contacte (a poder ser mòbil).

 Compte corrent on girar els rebuts en qualitat de soci.

 Fotografia que es farà en les oficines del mateix Moto Club.

 Aquestes dades quedaran sotmeses a la legislació en matèria de Protecció de dades, regides per la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals. .

 Apartat 2. Usuaris amb abonaments diari.

 Les persones que no siguin socis del Moto Club podran sol·licitar la obtenció d’un abonament diari. Amb aquest abonament es tindrà el dret a poder utilitzar les instal·lacions autoritzades del Moto Club i poder gaudir de les zones de l’àrea per a la pràctica del trial, del seu ús se n’informarà per part del personal autoritzat del Moto Club.

 El número per persona d’abonaments diaris queda limitat a TRES (3) per cada any. Una vegada superats aquests abonaments no se’n farà més fins el següent any, quedant la opció per a qui ho desitgi de sol·licitar al Moto Club la condició de soci anual.

 L’ús de qualsevol instal·lació o zona del Moto Club no autoritzada o bé la conducta inadequada per part de l’usuari d’un abonament puntual podrà comportar la baixa immediata d’aquest abonament i la expulsió de l’àrea per part del Personal autoritzat del Moto Club.

 Queda expressament prohibit donar ús, circular amb qualsevol tipus de vehicle i fer trial sense haver dut a terme aquest abonament, sempre i quan no es tingui la condició de soci del Moto Club.

 L’abonament diari és d’ús personal i no transferible a cap altre persona o tercer.

 La infracció d’aquesta norma podrà comportar la immediata expulsió de l’àrea per part del personal autoritzat del Moto Club.

 ARTICLE 6. ASSEGURANÇES

 El Moto Club és prenedor d’una pòlissa d’assegurança que, entre d’altres cobertures, estableix la de Responsabilitat Civil pels danys físics que un pilot pugui prendre a causa de la pràctica del trial dins l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Trial. Aquesta cobertura està condicionada a una franquícia de SETANTA EUROS (70, 00€).

 De la mateixa manera qualsevol dany que es pugui produir a persones o objectes amb el vehicle dins l’àmbit d’actuació de l’àrea comportarà que bé en sigui responsable el mateix pilot o bé la seva assegurança, motiu pel qual el Moto Club recomana que sobre les motos es contracti una pòlissa d’assegurança que doni cobertura a aquests fets.

 ARTICLE 7. EQUIPAMENT OBLIGATORI PER A PILOTS.

 Tots els socis y usuaris puntuals que vulguin gaudir de l’àrea de trial amb la seva motocicleta, hauran de dur, de manera obligatòria, el següent equipament:

 1.- Casc de trial o similar.

 2.- Botes de trial o similars.

 En el mateix sentit es recomana l’ús de guants, roba o equipament específic i protecció d’espatlla i de pit.

 Sense l’equipament obligatori no es podrà circular ni donar ús per part dels socis o usuaris ni dels accessos ni les zones habilitades per a la pràctica del trial dins l’àrea o perímetre de la mateixa.

 En tot cas la no utilització del material obligatori eximirà al Moto Club de qualsevol responsabilitat sobre tot tipus de danys materials o personals que es puguin patir per part de la persona que no hagi acomplert amb aquesta obligació.

 De la mateixa manera la detecció per part del personal autoritzat pel Moto Club de qualsevol soci o usuari del material obligatori comportarà:

 1.- Recomanació del seu ús immediat.

 2.- En cas de no accedir-se a la recomanació, la sanció prevista per aquesta conducta.

 ARTICLE 8. DISPOSITIUS DE SEGURETAT OBLIGATORIS PER A MOTOS.

 Totes les motos de trial que tinguin autoritzada la seva entrada a l’àrea per al seu ús dins la seva zona d’influència, hauran de portar instal·lat, sense excepció,  un dispositiu de parada i o un sistema dels coneguts com “home a l’aigua” que garanteixi, en tot moment, la possibilitat de parar el motor de la moto en cas d’emergència o caiguda.

 En el mateix sentit i si es detecta el seu no ús per part del personal autoritzat pel Moto Club es podrà:

 1.- Recomanar el seu immediat ús i verificació del seu funcionament. (si es considerés necessari).

 2.- En el cas de que es reiteri el no ús d’aquest dispositiu per la mateixa persona es podran imposar les sancions previstes en aquest Reglament.

 El no ús d’aquests sistemes produirà la evident exempció al Moto Club de la responsabilitat sobre els danys que es puguin causar a tercers o a la mateixa persona.

 ARTICLE 9. ZONES DE TRIAL. ZONES EXCLOSES PER A LA PRÀCTICA DEL TRIAL.

 Apartat 1. ZONES DE TRIAL

 S’entendran per a zones de trial tots aquells espais delimitats específicament per part del Moto Club amb el fi i efecte de poder dur a terme la practica de trial.

 Apartat 2. ZONES EXCLOSES PER A LA PRACTICA DEL TRIAL

 Tal i com anteriorment s’ha indicat totes les àrees o espais no delimitats específicament com a ZONA DE TRIAL no s’entendran com a tal. Aquests espais poden ser, camins, zones de regeneració, espais no delimitats com a ZONA DE TRIAL, accessos als diferents espais per a la pràctica de trial, APARCAMENT i altres instal·lacions del Moto Club.

 L’ús d’aquests espais per part de qualsevol soci o abonat puntual sense autorització del Moto Club comportarà la recomanació per part de les persones autoritzades per part del Moto Club d’abandonar aquell espai. Si es persistís en aquesta actitud es podran imposar les sancions previstes en el present reglament o bé la expulsió per aquella jornada del soci o abonat.

 ARTICLE 10NORMES DE CONDUCTA EN LES ZONES DE TRIAL.

 Tal  i com s’ha exposat en el seu inici, la naturalesa del present Reglament ve condicionada per un ideari, unes normes de conducta i una legislació que s’ha de respectar i que atorga al Moto Club aquelles característiques que tant beneficien la pràctica del nostre esport preferit.

 Per això i, de la mateixa manera, hem de entre tots els socis i usuaris de l’Àrea de Trial Cent Peus, afavorir un comportament i una conducta exemplar i que garanteixi la seguretat de tots els usuaris.

 Per això és del tot necessari procedir a la recomanació de les següents normes de conducta:

 1.- Per motius de seguretat és del tot imprescindible que quan un pilot estigui dins una zona, la resta de pilots es mantinguin fora de la mateixa, garantint d’aquesta manera que cada pilot pugui gaudir de forma segura de la pràctica del trial en aquell espai. La presència de dues o més motos i els seus pilots dins la mateixa zona pot comportar greus riscos per a la seguretat.

 2.- Per motius mediambientals els pilots que estiguin esperant o observant les evolucions del pilot o usuari dins la zona, hauran de romandre els motors de les seves motos apagats.

 3.- Quan un pilot o usuari vulgui accedir a una zona que ja estigui ocupada per altres pilots, ho haurà de fer amb respecte, preguntant el seu torn i sense accedir a la zona quan un altre pilot estigui executant la mateixa, evitant així la incomoditat de la resta d’usuaris i promovent la seguretat entre els pilots.

ARTICLE 11. ACOMPAÑAMENT DE FAMILIARS, PERSONES AL·LIENES I GOSSOS o ALTRES MASCOTES

Els familiars que acompanyin als socis del moto club hauran de respectar i tenir cura de l’entorn en el que s’estan movent i, de la mateixa manera,  l’acompanyament de gossos o altres mascotes comportarà que hagin d’anar lligats i hauran de ser, en tot moment, controlats per part dels seus tenedors, vagin caminant o en moto.

L’incompliment d’aquesta mesura pot comportar la immediata expulsió i als socis o abonats puntuals del Moto Club la imposició de les sancions que més a vall s’identificaran.

ARTICLE 12. IDENTIFICACIÓ DE MOTOS PER USUARI

El Moto Club podrà establir un aforament màxim, en funció de les circumstàncies que es puguin donar o produir i, de la mateixa manera, regular el nivell associat de soroll/fum també màxim, en funció del nombre i tipologia de motos que en cada moment estiguin en actiu a l’àrea.

A tal efecte, es necessari que cada soci identifiqui amb quina o quines motos vol accedir a l’àrea  cal indicar

  • Marca i model de moto
  • Any de construcció
  • Matrícula si se’n té o numero de bastidor.
  • Assegurança

 ARTICLE 13. PROVES SONOMÈTRIQUES I D’EMISSIONS

 El moto club, quan es consideri oportú,  podrà requerir al soci de dur a terme un control dels nivells d’emissions al medi, tant de soroll com de fum de les seves motos.

 ARTICLE 14. IDENTIFICACIÓ DE TALLERS I EMPRESES AMB NEGOCIS VINCULATS A L’ESPAI DEL CLUB O AL SEU FONS DE COMERÇ.

 El Moto Club ha de ser coneixedor en tot moment i, de la mateixa manera, si s’escau autoritzar i demanar les contrapartides que, en el seu cas en considerin oportunes,  a tots aquells tallers, professionals o negocis vinculats al mon del trial que realitzin part de la seva activitat, tant sigui recollida de motos dins l’àrea cursets o classes, o reparacions in situ, com negocis de compra-venda, etc. I sempre que es realitzin amb ànim lucratiu. Tan sigui de manera recurrent com en esdeveniments concrets, tipus trials socials, presentacions, etc.

 ARTICLE 15. SANCIONS

 El soci que de manera reiterada incompleixi el present reglament després dels advertiments oportuns, podrà ser expulsat del club sense dret extorn de quota.